Back to Top

Beleidsplan 2013 – 2017

Samen naar meer Saamhorigheid (2013-2017)
Voorwoord

Het bestuur van OnderOns wil met een beleidsplan richting geven aan haar beleid voor de komende jaren. Zij voelt hiertoe de noodzaak door een aantal ontwikkelingen, zoals dalende ledenaantallen, leegstaande velden en een verminderde binding tussen de spelersgroepen door meer speelmogelijkheden.

Stip op de Horizon

Het bestuur heeft gekozen voor saamhorigheid als centraal thema in dit beleidsplan. Wij willen banden tussen leden onderling, binnen de spelersgroep en tussen de verschillende spelersgroep versterken, zodat de vereniging als geheel sterker, dynamischer en groter wordt. Meer saamhorigheid willen we in de 1e plaats bevorderen door onze badmintonactiviteiten binnen de spelersgroepen. Daarnaast willen we ook tussen de spelersgroepen onderling meer contact en doorstroming teweeg brengen.
Ons centrale thema hebben we onderverdeeld in vier afgeleide beleidsthema’s, te weten:

Communicatie
Door een goede communicatie zijn leden op de hoogte van elkaar en wat er binnen de club gebeurd. Dit is erg belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel.
Activiteiten
Door leden vaker op verschillende manieren met elkaar in contact te brengen denken wij meer saamhorigheid te creëren
Technisch Beleid
Badminton brengt ons uiteindelijk samen. Daarom vinden wij het belangrijk dat elk lid op zijn of haar niveau een kwalitatief goede training aangeboden krijgt en er voldoende doorstromings-mogelijkheden zijn. Daarnaast hebben wij binnen de competitiegroep de ambitie om met minstens 2 teams landelijke competitie te blijven spelen.
Werving / Financiën
Bij de huidige inhuur is het huidige ledenaantal onvoldoende, ook zien we dat er vaak banen leegstaan op doordeweekse avonden. Meer leden is dan ook hard nodig voor een beter clubgevoel, temeer omdat we het aantal speelavonden willen behouden.
Met betrekking tot deze thema’s benoemen wij de volgende concrete wijzigingen die samen moeten leiden naar een grotere saamhorigheid binnen de club.
Communicatie
Vanuit het bestuur naar de leden:
Via communicatiecommissie zal er vanuit het bestuur een zeswekelijkse nieuwsbrief komen. Hierin komen beslissingen en mededelingen vanuit de bestuursvergadering, agendaactiviteiten en stukjes van verschillende bestuursleden, commissies en leden.
Aan het eind van het seizoen komt er een gedrukt jaaroverzicht van het afgelopen jaar met foto’s van teams, uitslagen van clubkampioenschappen en toernooien, activiteiten van de commissies en statistische info zoals aantal leden en contributies.
Bij badmintonactiviteiten zoals Racketttrek wordt er kort voor de activiteit een automatische reminder uitgestuurd.
De website zal door Commissie Communicatie in 1e instantie gericht worden op werving van nieuwe leden met voldoende fotomateriaal en in 2e instantie op informering van de leden over activiteiten.
Om de zes weken zal er vanuit Commissie Communicatie in samenwerking met TC en recreantencommissie een artikel uitgaan naar lokale kranten met betrekking tot stand competitie en Open Dagen.
Vanuit de leden naar het bestuur:
Door het organiseren van een jaarlijkse enquete voor de ALV willen wij meer grip krijgen op de wensen en klachten van leden en een idee krijgen van de voortgang van ons beleid.
Activiteiten
Afgelopen halfjaar hebben we positieve ervaringen opgedaan met Racketttrek, dit willen we graag doorzetten om meer leden met elkaar in contact te brengen. In het begin van het jaar 1 * per maand en later in het jaar 2* per maand.
Gezelligheidstoernooien willen we frequenter laten plaatsvinden, twee georganiseerd door toernooicommissie voor alle leden en 4 uitsluitend voor recreanten georganiseerd door recreanten op de woensdag.
Leden zullen door de recreantencommissie actief benaderd worden voor recreantencompetitie, recreantencompetitie zorgt voor een grotere binding van leden met de club.
OnderOns wil vanaf 2015 een 1 daags Open Toernooi te organiseren. Dit zorgt ook voor een positieve uitstraling naar buiten en een stukje trots binnen de Vereniging.
Om de saamhorigheid binnen de jeugd te versterken zullen er 2 maal per jaar spelmiddagen georganiseerd worden, zodat de jeugd ook met niet-badmintonactiviteiten met elkaar in aanraking komt.
De TC zal vanaf volgend jaar inzetten om gedurende zomervakantie een zomertraining te organiseren op het strand, waarbij het sociale aspect even belangrijk is als het sportieve.
Technisch beleid
Voor een goede overgang tussen Jeugd, Competitie en Recreanten zal er minstens 1 keer per jaar een formeel overleg tussen Recreanten en jeugdcommissie en Recreantencommissie en Technische Commissie plaatsvinden en minstens 2 keer per jaar een formeel overleg tussen Technische Commissie en Jeugdcommissie plaatsvinden.
Om de trainingsopkomst binnen de competitiegroep te vergroten zullen alle leden die na 3 maanden onvoldoende trainingsopkomst hebben hierop per mail gewezen worden door de TC met mogelijke consequenties.
Om de overgang tussen jeugd en competitiegroep te verkleinen zullen team 1 en 2 twee keer per seizoen een demonstratiewedstrijd geven aan de jeugd en zal aansluitend door/aan de oudere jeugd een wedstrijdanalyse plaatsvinden tijdens wedstrijden van team 1 en 2.
We vinden het belangrijk dat trainers naast kwaliteit de spelers enthousiast weten te houden, bij de jeugd vinden we naast badmintontechnische zaken en spelplezier het vooral belangrijk dat de trainer zorgt voor de nodige discipline binnen de groep. Met de aanstelling van Hans van der Ham denkt het bestuur een goede maatregel daartoe genomen te hebben.
Voor de gevorderde recreanten dient er ook een geschikte training te komen, bij voorkeur op de donderdag , zodat de donderdag weer aantrekkelijker wordt voor recreanten.
Werving / Financiën

Op het moment hebben we 225 leden, dit ledenaantal willen we uitbreiden naar 275 volgens de volgende verdeling.

2013    2017    aantal erbij

jeugd 65 80 15
Competitie 60 70 10
Recreanten 55 70 15
Vrijdagochtend 45 55 10
Totaal 225 275 50
Om dit grotere ledenaantal te halen zal de ledenwerving voortaan per ledengroep plaatsvinden, hierdoor kan gerichter geworven worden per doelgroep. Het bestuurslid van betreffende groep is verantwoordelijk voor de aanwas en badmintonactiviteiten zoals Open Dagen. Naar buiten toe verzorgt de Communicatie Commissie de reclame en communicatie. De Voorzitter heeft hierbij als eindverantwoordelijk bestuurslid een aansturende functie.
Er zal meer op studenten worden geworven met een speciaal studentenlidmaatschap.
Er zal actief gezocht worden naar hoofdsponsor voor de komende 4 jaar, hiertoe is reeds een basisdocument opgemaakt, ook zal hiertoe een sponsorcommissie ingesteld worden door het bestuur.
Om het gewenste ledenaantal bij Jeugd en competitie te behalen kan er op zaterdag een (half) uur extra gehuurd worden, hiervoor is vooralsnog ruimte in de planning van de sporthalinhuur.
Twee keer per jaar, in September en Januari, zullen er door de recreantencommissie Open Dagen georganiseerd worden.
Nawoord

Vanuit de ALV heeft daarnaast een projectgroep bestaande uit Koen Hollander, Michael Broeshart, Arnoud Kapaan, Peter-Meint Heida en Rob Aardoom input gegeven op 2 gebieden, te weten:

Werving en opvang van nieuwe leden
Mix tussen recreanten en competitiespelers

Naar aanleiding van het voornemen tot een beleidsplan heeft het bestuur daarnaast deelgenomen aan het door de gemeente aangeboden Verenigingstraject “Besturen met een Visie” georganiseerd door Koersplan. In het Verenigingstraject is OnderOns gedurende 5 maanden ondersteund in het maken van een bestuursplan.

In het Verenigingstraject hebben de geleerd dat er een duidelijke scheiding dient te zijn tussen de rol van bestuurder, manager en uitvoerder. Zonder deze scheiding zal het bestuur overspoeld worden door vaste uitvoerende en vaste managerstaken en kan het beleidsplan onvoldoende ten uitvoer gebracht worden. Een voldoende vrijwilligersbestand is de basis voor uitvoering en aanpassing van Verenigingstaken. Het hoofd van de commissie is verantwoordelijk voor een goede personele bezetting om de taken uit te voeren en de uitvoering van de taken. De bestuurder neemt beslissingen over hoofdzaken met daarin de beleidsvisie in het achterhoofd. Neemt niet weg dat op specifieke momenten het juist nodig is voor de bestuurder om in te springen als uitvoerder en manager als zaken mis dreigen te gaan en voor behoud of vergroten van de teamgeest.
Onze dank gaat uit naar de leden van projectgroep ALV, medewerkers van gemeente en Koersplan en die het bestuur hierin ondersteund hebben.

Download het volledige beleidsplan hier.